1965-4 : Clubblad

Op de jaarvergadering van 24 april 1965 kwam opnieuw het al dan niet verschijnen van een clubblad aan de orde. In een mondelinge stemming werd het voorstel verworpen om te komen tot een clubblad. De indieners van het voorstel waren hier niet erg tevreden mee en gaven de indruk over de hele gang van zaken in de vereniging ontevreden te zijn. In juni 1965 verscheen er een mededelingenblad getiteld ‘De Drentsche Patrijshond’ dat aan alle leden van de vereniging werd toegezonden. De redactie bestond uit 3 leden van de vereniging. Het bestuur zond een circulaire aan alle leden om te laten weten dat het mededelingenblad buiten hun verantwoordelijkheid was verschenen. Er verschenen nog 2 afleveringen van het blad.
Op 25 september 1965 werd een buitengewone ledenvergadering belegd over dit onderwerp. Na uitvoerige en soms wat verhitte debatten werd besloten dat vanaf 1 januari 1966 enkele keren per jaar een clubblad zou worden uitgegeven In de redactie werden benoemd: mevr. A.J. Pasman-Camphuis, mej. E.F. Kleijn, mej. E.W. van Nuffelen en de heer R.J. Krab. In deze commissie hadden twee personen zitting van het eerder buiten de vereniging om uitgegeven blad. Het verenigingsclubblad kreeg de titel: ‘Onze Drent’. De eerste aflevering verscheen in mei en later in het jaar waren er nog 3 uitgaven.

De contributie, die vanaf de oprichting van de vereniging nog niet was verhoogd, bleef ook nu gehandhaafd, echter er werd een verplichte toeslag toegevoegd van fl. 3,- vanwege de uitgifte van het clubblad. Feitelijk moest elk lid dus op fl. 8,- per jaar betalen.

Bron: , bladzijde