1973-2 Ledenvergaderingen, PRA, Fokadviescommissie

De algemene vergadering werd op 24 februari 1973 gehouden in hotel Witteveen in Amersfoort. De jaarvergadering hield de vereniging op 19 mei 1973 in hotel Geijtenbeek in Zwolle, Op deze laatste vergadering waren 35 leden aanwezig. De bestuursleden mej. E.W van Nuffelen en mevr. H. Molenaar-Koehoorn waren aan de beurt om af te treden. Beiden werden herbenoemd.

Mej, E.F. Kleijn hield een inleiding over nachtblindheid.

Er werd een fokadviescommissie ingesteld met als doel verbetering van het ras door een meer gerichte fokkerij. Door het bestuur werden als leden van die commissie voorgesteld: mej. E.F. Kleijn en de heren A. van Bergeijk en E.Th. v.d. Werk. Hierover werd gestemd en de voorgesteld personen werden gekozen.

Dat het op de vergaderingen van de vereniging niet altijd even rustig toeging, blijkt uit het volgende gedichtje dat een ‘Drentsche Patrijshond’ schreef die een dergelijke vergadering bijwoonde.

Een Drent die graag filosofeerde
dacht: Ik wou dat de mensen wat leerden
Wij zijn zacht in de bek
en nu ware het niet gek
als de leden dat ook eens probeerden

Bron: , bladzijde