1975-03: Wijziging Statuten, vereniging opnieuw opgericht

Op de algemene vergadering van 22 maart 1975 in Amersfoort werd de vereniging ontbonden en direct opnieuw opgericht. Dis was nodig om de statuten te kunnen wijzigen. In de oude statuten stond dat voor een statutenwijziging tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde aanwezig moest zijn en dat was gezien het aantal leden feitelijk onmogelijk.

De heer ir. A.J. Markvoort stelde zich niet herkiesbaar als voorzitter. De heer J.F. Baron van Hogendorp, die aan de beurt was om af te treden, werd herkozen. Het bestuur werd uitgebreid tot 9 leden. Als nieuwe leden werden gekozen mevr. M.M. Schippers-Bartels en de heren drs. J.N. Kraay en E.Th. v.d. Werk. De heer mr. M.G.M. van Markwijk Kooy wordt de nieuwe voorzitter.

De scheidende voorzitter, de heer ir. A.J. Markvoort, werd bij acclamatie benoemd tot erelid van de vereniging. Hij maakte 22 jaar deel uit van het bestuur.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 226