1976-05: Algemene vergadering

Op de algemene vergadering op 29 mei in Amersfoort kwamen 51 leden bijeen. Mevr. H. Molenaar-Koehoorn en de heer O.T. Oosterwal waren aan de beurt om af te treden. Beiden werden herkozen.

Door het bestuur werd voorgesteld om de Fokadviescommissie uit te breiden tot vier personen. De door het bestuur voorgedragen kandidaten, de heren J. Dijker en C.B. Woets, werden na stemming gekozen als lid van de FAC.

Per april 1976 werd de puppy-bemiddeling overgenomen door mevr. M.E. van Kralingen-Cremer.

Aan de aanwezigen werd een stencil uitgereikt met voorstellen van een door het bestuur en FAC opgesteld ‘Klassenplan’. In dit Klassenplan werden eisen gesteld aan honden waarmee gefokt zou worden. De honden werden in 4 klassen ingedeeld. Aan de honden in klasse 4 werden de lichtste eisen gesteld, aan de honden in klas 1 de zwaarste. De bedoeling van dit plan was om de leden te animeren meer met hun honden te doen, zodat er een beter inzicht zou komen in de kwaliteiten van het aanwezige fokmateriaal, vooral op het gebied van jachteigenschappen. Het plan werd door de heer drs. J.N. Kraay toegelicht en in principe door de leden aanvaard.

Er waren ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HD. het bleek dat de HD-Commissie van de Raad van Beheer de aan haar voorgelegde röntgenfoto’s met de jaren strenger was gaan beoordelen. Wetenschappelijk onderzoekingen toonden dan ook aan dat de beoordeling ‘HD licht positief’ (HD±) niet meer voldoende discrimineerde. Daarom werd een categorie HD Tc (transitional case=overgangsvorm) ingevoerd. Dit hield in dat honden die als licht positief te boek stonden voor een herbeoordeling in aanmerking kwamen. De HD Tc honden werden geacht HD Vrij te zijn. Door de vereniging werd de combinatie HDTC x HD Tc echter afgeraden.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 230