1987-12: Algemene ledenvergadering

Op 2 december 1987 werd een Algemene Ledenvergadering gehouden in het Postiljon Motel ‘Nulde’ in Putten. In zijn openingsrede memoreert de voorzitter het overlijden van ons erelid de heer A.J. Markvoort.

Vervolgens heeft de voorzitter een prettige mededeling, namelijk 1988 zal een jubileumjaar voor de vereniging zijn vanwege het 40-jarig bestaan. De Raad van Beheer had al toestemming gegeven voor een extra Kampioenschapsclubmatch, die extra feestelijk zal worden aangekleed. De voorzitter roept op tot ideeën voor feestelijkheden.

Na het aftreden van vier bestuursleden moest er in de afgelopen tijd veel geregeld worden door de drie overgebleven bestuursleden. Gelukkig had mw. van Nuffelen na haar aftreden het werk voor ‘Onze Drent’ voortgezet.

Het bestuur stelt vier kandidaten voor, er zijn geen tegenkandidaten vanuit de leden. Op voorstel van de voorzitter worden bij acclamatie benoemd: mw. M.A. Engelsma, de heer Mr. K.D Baron van Hogendorp, de heer Drs. Th.J. van der Raadt en de heer B. Schuiling.

Het voornaamste discussiepunt, in zowel het oude als in het nieuwe bestuur, is het fokbeleid van de vereniging. Het bestuur heeft dan ook onmiddellijk na de benoemingen een brede commissie ingesteld van betrokkenen en deskundigen uit de vereniging. Het streven is om in 1988 een voorstel voor nieuwe foknormen aan de leden voor te leggen.

De financiële gang van zaken in de vereniging, waarbij voor het tweede achtereenvolgende jaar een tekort optrad, was voor de ledenvergadering aanleiding om een verhoging van de contributie tot fl. 30,- goed te keuren. Het bestuur streeft actief naar kostenbeheersing, waarbij voor de uitgaven inmiddels wordt gewerkt met taakstellende begrotingen.

Bron: Boek 'De Drentsche Patrijshond' (A.J. Booij en A.H. van der Snee) , bladzijde 310